ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Rekrutacja 2020/2021
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
LO pod patronatem MON - NOWOŚĆ!
Instrukcja rekrutacji 2020 / 2021

Czynności kandydata

Termin

Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pli wpisać wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę/klasy, w której chciałby podjąć naukę. Kandydat może wybrać trzy różne szkoły ponadpodstawowe, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Kolejność wpisu jest ważna; na I pozycji należy wpisać klasę/szkołę, w której kandydat chciałby uczyć się najbardziej.
Szkoła, którą kandydat wybiera na I pozycji jest szkołą pierwszego wyboru.

od 15 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020r.
do godz. 15.00

Dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoły pierwszego wyboru podpisany przez rodziców wydruk wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych do formularza na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl

*oraz zaświadczeniem od pracodawcy o możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do pierwszych klas Branżowej Szkoły I stopnia)

od 15 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020r.
do godz. 15.00

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wpisać do formularza na stronie
powiatzlotowski.edu.com.pl oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach.

od 26 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020r. (świadectwo)

 

od 31 lipca 2020

do 4 sierpnia 2020

(zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
 

Dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoły pierwszego wyboru: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

. od 26 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020r. (świadectwo)

Do godz. 15.00

 

od 31 lipca 2020

do 4 sierpnia 2020

(zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)
Do godz. 15.00

Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pli sprawdzić, do której klasy (szkoły) kandydat został zakwalifikowany.
Listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych klas zostaną opublikowane również na tablicy ogłoszeń w szkole.

12 sierpnia 2020r.

Potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole/ klasie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one wcześniej złożone).

Brak złożenia oryginałów dokumentów
w wyznaczonym terminie jest równoznaczny
z rezygnacją z przyjęcia do szkoły.

od 13 sierpnia 2020r.
do 18 sierpnia 2020r.
do godz. 15.00

Zalogować się na stronie powiatzlotowski.edu.com.pl(lub sprawdzić na tablicy ogłoszeń w szkole), do której klasy kandydat został przyjęty.

19 sierpnia 2020r. do godz.14.00

Weryfikacji danych dokonuje powołana przez dyrektora szkoły szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna. Liczba punktów obliczana jest automatycznie przez system elektroniczny na podstawie kryteriów rekrutacji wprowadzonych wcześniej do bazy danych na stroniepowiatzlotowski.edu.com.pl. Liczba ta decyduje o kolejności na liście kandydatów do poszczególnych klas. Próg punktowy może być różny w poszczególnych klasach i zależy od liczby kandydatów do danej klasy.
Kandydacie – pamiętaj – na I pozycji wybierz klasę, w której chciałbyś uczyć się najbardziej.
Jeżeli kandydat nie dostanie się do klasy, którą wybrał na I pozycji, zostanie automatycznie przez system uwzględniony w przydziale do klasy, którą wybrał na II pozycji, następnie III, IV, V itd. (W początkowym etapie rekrutacji (logowanie) warto wybrać większą liczbę klas).

 

*** w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. W terminie od 31 lipca 2020 do 4 sierpnia 2020 do godz.15.00 ósmoklasista może przedłożyć wniosek o zmianie kierunku lub szkoły do której kandyduje.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy